fbpx

 

Konečně jsme se dočkali po novelizaci námořního zákona v roce 2011 i novelizace vyhlášky.
Vyhláška 315/2000 Sb. je novelizovaná s platnosti od 15.6.2013 a je zveřejněna v Sbírce zákonů částka: 63/2013 Sb. (www.mvcr.cz)
Platné znění vyhlášky najdete dole.

Po dlouhých jednáních zaiteresovaných subjektů (mezi nimi i ČANY zastoupené Felixem) s ministersvem se přecejenom podařilo dosáhnout částečné shody jejichž výsledkem je změna vyhlášky. Zdaleka však není důvod ke spokojenosti, například zůstalo obnovování po 5 letech a další a tak se budeme snažit v rámci chystaného nového námořního zákona o další liberalizaci předpisů.

Změny jsou následující:

Změny týkající se průkazů způsobilosti k vedení námořní jachty C :
Byla změněna maximální délka do 16 m, původně 12m,
omezení plavby do 20 nm od pobřežní linie,původně 10nm,
síla větru nesmí přesáhnout 6 stupeň Beaufortovy stupnice, původně 4Bf.

Změny týkající se všech průkazů způsobilosti k vedení námořní jachty (tedy ABC) :
K vydání a obnovení všech průkazu je zrušeno ustanovení o dokládání vlastnictví oprávnění k obsluze VHF.
A poslední změnou je dokládání praxe na jachtě při obnovování průkazu, nově je třeba doložit nejméně 500 nm ve funkci velitele námořní jachty v posledních 5 letech, původně 1 000 nm za poslední 2 roky.

Taktéž dejte pozor, že při obnovení průkazu, platnost je 5 let, je třeba podat žádost o obnovení 2 měsíce před skončením platnosti průkazu.
V případě včasného obnovení průkazu je správní poplatek jen 50 Kč, později 500 Kč!

 

135
VYHLÁŠKA ze dne 28. května 2013,
kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb.,
o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb.,
o námořní plavbě, ve znění zákona č. 310/2008 Sb. a zákona č. 261/2011 Sb., k provedení § 49 odst. 5 zákona:

Čl. I
Vyhláška č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty, se mění takto:
1. V § 10 odst. 1 písm. c) se číslo „12“ nahrazuje číslem „16“.
2. V § 10 odst. 1 písm. c), § 13 písm. b) a § 14 písm. b) se číslo „10“ nahrazuje číslem „20“.
3. V § 10 odst. 1 písm. c) se slova „4 stupně“ nahrazují slovy „6 stupňů“.
4. V § 11 odst. 2 se písmeno d) zrušuje. Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena d) až f).
5. V § 25 odst. 2 písm. a) se číslo „1 000“ nahrazuje číslem „500“.
6. V § 25 odst. 2 písm. a) se číslo „2“ nahrazuje číslem „5“.
7. V § 25 odst. 2 se písmeno c) zrušuje. Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).
8. V příloze č. 3 na straně 3 vzoru průkazu se na obou místech číslo „12“ nahrazuje číslem „16“.
9. V příloze č. 3 na straně 4 vzoru průkazu v části „OPRÁVNĚNÍ C – VELITEL JACHTY POBŘEŽNÍ PLAVBY“ se v českém textu číslo „12“ nahrazuje číslem „16“, číslo „10“ číslem „20“ a slova „4 stupně“ slovy „6 stupňů“.
10. V příloze č. 3 na straně 4 vzoru průkazu v části „OPRÁVNĚNÍ C – VELITEL JACHTY POBŘEŽNÍ PLAVBY“ se v anglickém textu číslo „12“ nahrazuje číslem „16“, číslo „10“ číslem „20“ a číslo „4“ číslem „6“.

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty v oblasti plavby s oprávněním C podle § 10 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 315/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty v oblasti plavby s oprávněním C podle § 10 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 315/2000 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Požádá-li držitel průkazu způsobilosti k vedení námořní jachty v oblasti plavby s oprávněním C podle § 10 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 315/2000 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, o výměnu průkazu, Námořní úřad tento průkaz vymění za průkaz způsobilosti k vedení námořní jachty v oblasti plavby s oprávněním C podle § 10 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 315/2000 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti této vyhlášky. Námořní úřad před provedením výměny průkazu způsobilosti podle věty první odebere žadateli průkaz způsobilosti, který je vyměňován.

Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. června 2013.
Ministr:
Ing. Stanjura v. r.

Ještě nemáte účet? Staňte se členy teď!

Přihlásit k účtu